Image and video hosting by TinyPic
( ကုိယ္ပုိင္ဘာမွမရွိ )==================အသေကာ ေလာေကာ သဗၺံပဟာယ ဂမနီယံ။ ေလာေကာ----------------->ေလာကၾကီးသည္။ အသေကာ---------------->ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာမရွိပါေပ။ သဗၺံ---------->ရွိပါတယ္ဆုိတဲ့ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ ပဟာယ-------->တစ္ေန႕ေသာအခါပယ္စြန္႕ခြာ၍ ဂမနီယံ------------>သြားရမွာခ်ည့္ ပါေပတကား။ ===============(သေျပကန္ဆရာေတာ္)
"ေကာင္းကင္ေျမလွ်ဳိး ေရ၀ယ္တုိး၍ ပုန္းလွ်ဳိးေနခုိ မေသလုိလည္း ဤကုိယ္မုခ် မေနရ" "မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ ဘယ္ေတာ့မွ ဆင္ေျခမရွာပါနဲ႕ အမွားေနာက္က ဆင္ေျခေတြကုိ ဘယ္သူမွ နားမေထာင္ခ်င္ၾကပါ" စာေပေဟာေျပာပြဲေတြသည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသမွ် တင္ျပေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။....နားေထာင္မည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ေကာင္းတာကုိယူျပီး မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကုိပယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္စာေပေဟာေျပာပြဲမွ ဗဟုသုတႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ေတြးေခၚတတ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ ရွိသမွ် ဆက္လက္ေဖာ္ျပ သြားပါဦးမည္။

Tuesday, November 30, 2010

ျမန္မာတုိ႕၏ တူရိယာ(၅)ပါး

သကၠရာဇ္(၉၀၀)ေက်ာ္ခန္႕က အစျပဳျပီး ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္၏ မွတ္တမ္းအရ "အကဋ ၀ိဋက အာတဋတ ဃန္းသူသိရ" ဟု တူရိယာ ငါးပါးျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ေလာက္တြင္ မံုေရြးဆရာေတာ္၏ မွတ္စုအရ" ေၾကး၊ ၾကိဳး၊ သားေရ၊ ေလ၊ လက္ခုပ္" ဟူေသာ တူရိယာ ငါးမ်ိဳးျဖစ္ျပီးေနာက္၊ သကၠရာဇ္၉၁၂၀၀) မွ (၁၂၅၀)ခန္႔တြင္ ေၾကး၊ ၾကိဳး၊ သားေရ၊ ေလ၊ ေရ၊ လက္ခုပ္ ဟူျပီး ေျခာက္မ်ိဳးျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာ့ တူရိယာငါးပါးကို အၾကမ္းအားျဖင့္ အုပ္စုႏွစ္ခု ခြဲႏိုင္သည္။ ထိုအုပ္စုမွာ အတီးတူရိယာအုပ္စုနွင့္ အမွဳတ္သူရိယာအုပ္စု စသည္တို႕ ျဖစ္သည္။ အတီးတူရိယာဆိုသည္မွာ လက္ျဖင့္တီးရေသာ တူရိယာ၊ လက္ခတ္ျဖင့္ ရိုက္ခတ္တီးရေသာ တူရိယာဟူျပီး ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕ရပါသည္။ သမိုင္းမတင္မီေခတ္က သားေရျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ဗံုေခၚစည္မေပၚမီ ေရွးလူရိုင္းေခၚေသာ ေရွးေခတ္လူသားတို႕သည္ ၀မ္းဗိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေပါင္ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ျဖင့္ နရီမွန္ပုတ္ခတ္ျခင္းျဖင့္ ဂီတသံကိုရရွိေလသည္။

ထိုမွတဆင့္ ေတာတိရစာၦန္မ်ားကို ပစ္ခတ္ျပီးရေသာ သားေရကို တီးမွုတ္သူတို႕၏ ဒူးတြင္ ဖံုးအုပ္လ်က္ အစြန္းစကုိ ေျခသလံုးႏွင့္ ေပါင္ၾကားတြင္ ညွပ္ကာတင္းမာေအာင္ဆြဲကာ လက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တုတ္ေခ်ာင္းကေလးျဖင့္ျဖစ္ေစ ရိုက္ႏွက္တီးျခင္းျဖင့္ အသံထြက္ေပၚရေလသည္။ အလွမ္းကြာေ၀းေသာ တစ္ေနရာမွ တစေနရာသို႔ သတင္းပို႕ရာတြင္ သစ္တံုးမ်ား ရိုက္ေခါက္ျခင္း၊ ပိုမိုအသံျမည္ေစရန္ သစ္လံုးမ်ားကို အေခါင္းထြင္းျပီး တံုးေခါက္ျခင္း၊ အသံျပဳျခင္း အစရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွ စတင္ကာ ရိုက္ခတ္သူရိယာကို စတင္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ယူဆရသည္။

ျမန္မာတြင္ ေျဗာ၊ စည္း၊ ဗံုေတာင္၊ ဗံု၊ ပတ္လံုး၊ ဗံုရွည္၊ အိုးစည္၊ဒိုးပတ္၊ ဖားသည္၊ ေမာင္း၊ ပတၱလား၊ စည္၊ ၀ါးလက္ခုပ္၊ ခြက္ခြင္း၊ လင္းကြင္း၊ တံုးေမာင္း၊ ခ်ဴ၊ ေၾကးစည္၊ ဆြဲလညး္၊ ေခါင္းေလာင္း၊ စႏၵရား စေသာ ကိရိယာမ်ားသည္ ရိုက္ခတ္မွသာ အသံထြက္ေပၚေသာ တူရိယာအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္၏။

လက္ႏွင့္ရို္က္ခတ္ရေသာ ၾကိဳးတပ္တူရိယာမ်ားမွာ ေစာင္း၊ ဘင္ဂ်ိဳ၊ ဂီတာ၊ ဒံုမင္း၊ ၾကိဳးႏွင့္ ပြတ္တိုက္တီးရေသာ တေယာ စသည္ျဖင့္ရွိေလသည္။ ေလမွဳတ္တူရိယာမ်ားတြင္ ႏွဲ၊ ပေလြ၊ ခ်ည္ေခ်ာင္း၊ ျငင္း၊ တံပိုး၊ ခရာ၊ တံရွည္၊
သံေကာက္၊ တံျမႊာ၊ တုေလာင္၊ ကၽြဲႏြားခ်ိဳအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၀ါးလွ်ာခတ္ စသျဖင့္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။

"တူရိယာအစ စည္ေျဗာက ဂီတအစ အဲသံက" ဟု ဆိုရိုးစကားရွိခဲ့သည္။ နာဋကရတနေကာသက်မ္းႏွင့္ မာဂဓအဘိဓါန္၊ တဂဓဋီကာ စေသာ က်မ္းေဟာင္းမ်ားတြင္ ၾကားျခင္းငါးပါး၊ တီးျခင္းခုနစ္ပါးကို ၀န္္ၾကီးပေဒသရာဇာေခတ္တြင္ တီထြင္လာသည္။

နားျဖင့္ၾကားရေသာ ငါးပါးမွာ သံဖ်ား၊ သံခ်ပ္၊ တာ၊ ေတ်ာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သံစဥ္ခုနစ္မ်ိဴးမွာ ညွင္းလံုး၊ ေအာက္ျပန္၊ ပုလဲ၊ ပဥၥမ၊ႏွစ္သံ၊ ေျခာက္သံ၊ သံုးသံဟူ၍ျဖစ္သည္။ အျငိမ့္တူရိယာ ေျခာက္မိ်ဳးမွာ တေယာ၊ မိေက်ာင္း၊ ေစာင္း၊ ျငင္း၊ ပတၱလား၊ ေအာင္းကေလးတို႕ ျဖစ္သည္။

မံုေရြးဆရာေတာ္၏မွတ္စုတြင္ ေအာင္းကေလးကို ပံုသာကေလး ဟု ဆိုသည္။ ေအာင္းကေလးသည္ ရွာမေတြ႕ေသး၊ အစေပ်ာက္ေနသည္။ ပါးစပ္ျဖင့္ မွဳတ္ရေသာ တံပိုးရွစ္မ်ိဳးမွာ ခရာေကာက္၊ ခရာျမႊာ၊ ခ်ည္ေခ်ာင္း၊ တုေလာင္၊ ႏွဲ၊ ပေလြ၊ ဖက္လိပ္၊ လက္တံရွည္တို႕ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႕၏ ေၾကးတူရိယာ ဆယ္မ်ိဳးကား ေၾကးနင္း၊ ေၾကးသည္၊ ေၾကးပတ္၊ ေၾကးအိုးသည္၊ နရည္းစရာ၊ ဆည္းလည္း၊ ေမာင္း၊ ေခါင္းေလာင္း၊ ခြက္ခြင္း၊ စည္းစုပ္တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႕၏ စည္မ်ိဳးဆယ့္ႏွစ္ပါးကား ေျမွာက္စည္၊ သံလြင္၊ စည္ေျဗာ၊ စည္ၾကီး၊ ဒံုမင္း၊ စည္၀န္း၊ စည္ေသး၊ စည္ပုတ္၊ စည္ပန္းေတာင္း၊ ပတ္သာ၊ တစ္ဖက္ပိတ္စည္၊ စည္အိုင္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊဘံုနိဒါန္းႏွင့္ ကဗ်ာ့ဗႏၵ သာရက်မ္းတို႕တြင္ ထိုဇမၹူဴ႕သေျပပင္ကို ေလ့လာျပီး ေလတိုက္သည့္ အသံ၊ အခက္အရြက္ခ်င္း ထိခတ္သည့္အသံ၊ သေျပသီး ေရထဲဲေၾကြက်သည့္အသံ၊ ေရမွေပၚသည့္အသံတို႕၏ သဘာ၀အတိုင္း
ေရွ႕ေနာက္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚလာေသာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ရိွသည္မ်ားကို ႏွဳန္းစံႏွိဳင္းယွဥ္ကာ-
(၁)တံရွည္၊ တံျမြာ၊ သေျပသာ၊ခရာ၊ လင္းကြင္းမွာ ေလလာေသာေၾကာင့္ ပင္စည္အကိုင္းအခတ္တို႕ ေလတုိက္သည့္ အဟုန္၏အသံ

(၂)တံပိုး၊ ဒံုမင္းမွာ အကိုင္းအခတ္၊ အေကြးအ၀ိုက္ကို ေလခတ္ေသာေၾကာင့္ ျမည္ေသာအသံ

(၃)ခရုသင္းမွာ မျပင္းမျပေသာ ေလညွင္း၊ ေလညံ့အသံ

(၄)ႏွဲၾကီး၊ ႏွဲငယ္မ်ားမွာ ေလျပင္းေလဟုန္တြင္ အခတ္အရြက္ တစ္ခုတစ္အုပ္ထည့္ျပီး
ျပိဳင္သျဖင့္ မျပင္းမည့္ ျမည္သည့္အသံ

(၅) လက္ခ်ပ္မွာ ရြက္ခ်င္း၊ ခက္ခ်င္း ထိခိုက္သည့္အသံ

(၆) ေျမွာက္စည္မွာ ဇမၹုဴ႕သေျပသီးတို႕ ေရွ႕ေနာက္ မေရွးမေႏွာင္း ေၾကြက်သည့္အသံ

(၇)စည္၀န္းမွာ ဇမၹုဴ႕သေျပသီးတို႕သည္ အမ်ားအျပား တစ္ျပိဳင္နက္ ေရသို႕က်သည့္အသံ

(၈)စည္ေျဗာမွာ ဇမၹုဴ႕သေျပသီး ေရမွေပၚသည့္အသံ။ မ်ားကို သဒအသံျပဳကာ တီးမွုတ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာ့ရိုးရာတူရိယာပစၥည္းမ်ားျပပြဲ-၂၀၀၃(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ယဥ္ေက်းမွဳ၀န္ၾကီးဌာန) စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွုတ္တင္ျပပါသည္။

NPNGMMP

Thursday, November 25, 2010

အားတက္စရာရွိမွ အမ်ဳိးကုိလည္း ပုိခ်စ္တတ္မယ္

ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ သီခ်င္းမ်ဳိးေတြ မ်ားမ်ားနားေထာင္ ေစခ်င္တယ္... ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သံယဇာတလည္း ေပါၾကြယ္၀တယ္။ ရႈခင္းေတြလည္း ေကာင္းတယ္... ေရွ႕ေဟာင္းရုိးရာ အေမြအႏွစ္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ထုံတမ္းအစဥ္အလာ ယဥ္းေက်းမႈ ရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္ၾကီးပါ...။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိ ဂုဏ္ျမွင့္ေပးတဲ့ သီခ်င္းေတြကုိ ဂုဏ္ယူစရာအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးရမွာပါ။ သူမ်ားကုိ မၾကည္ညုိရင္ ဘာမွမျဖစ္ဘူး... ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မၾကည္ညုိရင္ အပၸာယ္က်တတ္တယ္... ဒီသေဘာတရားကုိ သိၾကတာမွန္ပါတယ္။ ဒါဆုိ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိ ကုိယ္မေလးစားရင္ မခ်စ္ျမတ္ႏုိးရင္ ဘယ္သူေတြက ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမွာလဲ... စုတ္ျပတ္သတ္ေနတာေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး အျပစ္ေျပာေနဖုိ႕ မလုိပါဘူး။ ေဖာ္ထုတ္ျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ကုိယ္တတ္ႏုိင္ရင္ ကုိယ္လုပ္ရမယ္။ မလုပ္ႏုိင္ရင္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြထံမွ အကူအညီေတာင္းရမွာေပါ့။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ ဒီလုိအေနဆင္းရဲ အစားဆင္းရဲေနပါတယ္ဟု လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္ျပတယ္ဆုိတုိင္း အဲဒီလူကုိ ေလးစားဖုိ႕ မလုိပါဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ၾကည့္ဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အေရးၾကီးဆုံးက အဲလုိေဖာ္ထုတ္တဲ့ လူ(သုိ႕)အဖြဲ႕အစည္းသည္ သူတုိ႕ေဖာ္ထုတ္လုိက္တဲ့ ဥပမာ-သူေတာင္းစား တစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀ကုိ ဘယ္လုိေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မလဲ ဘယ္လုိအက်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မလဲ... အဲလုိမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မရွိပဲ... လူတစ္ေယာက္ကုိ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကုိ မေက်နပ္လုိ႕ လုပ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက သူေတာင္းစားကုိ ေစာ္ကားတာပဲ။ သူေတာင္းစားလဲ လူပါပဲ... ျမန္မာႏုိင္ငံသားပါပဲ... သူမွာလည္း အေသြးသားနဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သတ္လုိ႕ အင္တာနက္မွာ လူေတြက ေတာ္ေတာ္ စုိးစုိးရြားရြားေတြကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံ ေငြကုန္ခံျပီး ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး...။ လူေနမႈစနစ္ကုိ ေဖာ္ျပခ်င္တာက နည္းနည္း ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခ်င္တာက မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတယ္... ေနာက္ျပီး အၾကီးအကဲေတြကုိ မေက်နပ္တာနဲ႕ ပုဂၢဳိလ္ေရးရာ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ပါ၀င္လာရတာ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ေနရတာပဲ...။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေဖာ္ျပမယ့္ လူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြ ဘ၀ေတြကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာျပီး သနားတယ္ဆုိရင္ သူတုိ႕ကုိ ခုတုံးမလုပ္ပါနဲ႕ လုိ႕ ျမန္မာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ကုိယ္ခ်င္းစာတရားေလး ထားတတ္ဖုိ႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အေရးခင္းတုန္းကလည္း ကုိယ့္ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ျပန္သတ္တဲ့ ပုံေတြ ဗြီဒီယုုိဖုိင္ေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူျပီး ျပသခြင့္ပိတ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္ကုိ ေဒၚလာ ၅၀ နဲ႕တန္ေၾကးျဖတ္ျပီး သတ္ေပးခဲ့တဲ့ လူေတြ အမ်ဳိးယုတ္ခဲ့တယ္။ ေတြးမိတုိင္း စိတ္နာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ လူမ်ဳိးမဟုတ္ဘူးလုိ႕ပဲ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပစ္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား ကင္းမဲ့ၾကလုိ႕...။ ကမၻာကျမင္သြားရင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးဆုိတာ ဒီလုိလား.... သီခ်င္းထဲမွာေတာ့ အစဥ္အလာၾကီးမားလုိက္တာ တကယ္ေတာ့ စာနာစိတ္မရွိတဲ့ လူေတြလုိ႕ သတ္မွတ္ခံရမွာ။ စိတ္ဓာတ္ေတြ အရမ္းကြာပါတယ္... ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဆုိ ဘယ္ေတာ့မွ ႏုိင္ငံမေကာင္းေၾကာင္း အေျပာမခံဘူး... အေျပာခံဖုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး... ကုိယ့္ႏုိင္ငံဂုဏ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ထိန္းသိမ္းမွ သူတပါး အထင္ေသး မခံရမွာေပါ့ဗ်ာ... အခုလူေတြက ကမာၻကုိငါ့တုိ႕လူမ်ဳိးက သူေတာင္းစားျဖစ္ေနပါျပီး ဟု တရား၀င္ ျပသေနတယ္ေလ။ မီဒီယာေတြက ပုိက္ဆံရဖုိ႕ပဲ ၾကည့္ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံၾကီး ပ်က္ေနလဲ ဂရုမစုိက္ေတာ့တဲ့ ေခတ္ကုိေရာက္ေနျပီးေလ။ သူတုိ႕ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ ကင္းမဲ့သြားတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကီး ပ်က္စီးသြားဖုိ႕သာ ရည္ရြယ္ေနပါေတာ့တယ္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ အျပင္မွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးေတြကုိ သီခ်င္းဆုိခုိင္း ကခုိင္း ျပီးေတာ့ အင္တာနက္မွာ ေဖာ္ျပ ေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ့ တပ္ခ်င္ရာတပ္လုိက္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေခါင္းစဥ္ေတြ လြဲေနၾကတာပါ... အမွန္တရားက ဒီလုိျဖစ္ရမွာပါ... ဥပမာ သူေတာင္းစားေတြ ဆင္းရဲႏြမ္းသူေတြကုိ ေဖာ္ျပမယ္ဆုိရင္လည္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့လူေတြ လွဴႏုိင္ေအာင္ ေစတနာေတြ ရွိလာေအာင္ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ေအာင္ ပညာေပးအစီအစဥ္ လုပ္ၾကရမွာပါ...။ အခုဟာက သူတုိ႕အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႕ ဒီလုိျဖစ္တယ္... အျပစ္ေျပာခ်င္လုိ႕ လိုက္ရွာေနတဲ့ သေဘာေပါက္ေနတယ္ေလ။ ဒါဆုိ ကြ်န္ေတာ္တစ္ခုပဲ ေမးခ်င္တယ္... ေနာက္လူအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့ေရာ... ႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူ မရွိေတာ့ဘူးလား... သူေတာင္းစားေတြ လုံး၀ပေပ်ာက္သြားမွာလား.... ယေန႕ေခတ္ တုိးတက္ေနပါတယ္ ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံၾကီးေတြမွာေတာင္ သူေတာင္းစားေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ လူေတြအမ်ားၾကီး ရွိတာ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ ႏုိင္ငံၾကီးေတြမွာေတာင္ ရွိေသးတာပဲဆုိျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ဂုဏ္ယူေနဖုိ႕ ဒီအျမင္ေတြကုိ ခ်ျပတာမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆုိ အဆင့္အတန္းဟူသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ေအာက္မွာရပ္တည္ၾကတယ္။ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမွာက ၀ုိင္း၀န္းကူညီမႈ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္... ကုိယ္သတင္းရရွိဖုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ကုိ အစားထုိးျပီး လုပ္လုိက္ရတာမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစနဲ႕။ ခင္ဗ်ားယူလုိက္တဲ့ သတင္းအတြက္ ကုန္က်တဲ့ ပုိက္ဆံေလး ေထာင္ဂဏာန္းဟာ မေျပာပေလာက္ေပမယ့္ သူ႕အတြက္ရင္ထဲက ႏုိင္ငံအေပၚထားတဲ့ ပကတိစိတ္ေတြ ရုိးသားမႈေတြ အမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရျခင္းသည္ အနစ္နာဆုံးေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုလုိ႕ သတ္မွတ္ႏုိင္တယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ လူလည္းလူပါပဲ သူေတာင္းစားလည္း လူပါပဲ... တုိင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ေတာ့ ရွိမွာပဲ။ ပုိက္ဆံရလုိ႕ လုပ္လုိက္ရေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမၻာ့အလည္မွာ ရွက္စရာျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေတြကုိ မည္သူေတြ လုပ္ေနသလဲဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာဖုိ႕ လုိမယ္မထင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕လုိ လူေတြက ဒီကိစၥေတြကုိ မေက်နပ္လုိ႕ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေနတာပါ။ အမွန္ဆုံးကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သိကၡာက်ေအာင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး အရွက္ရေအာင္ ျမန္မာျပည္မွာေမြး ျမန္မာအမည္ခံထားျပီး ျပည္ေျပးတဲ့လူေတြ ျပည္ပႏုိင္ငံသား ခံယူထားတဲ့ လူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟုိတေလာက အင္တာနက္မွာ ၾကားရသလုိ သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း ေျပာပါတယ္။ စ လုံးမွာ အေျခအေန မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ရုိင္းပင္ကူညီပါတယ္ဆုိတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းလည္း ရုိက္စာလုပ္ေနၾကျပီးတဲ့။ ေၾသာ္... ဒီလုိလဲ ရွိၾကမွာေပါ့ေလလုိ႕ ေတြးမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆုိးဆုံး သိရတာက ျမန္မာေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာေတြပဲ ႏွိမ့္ခ်တာပါတဲ့... ဘာေၾကာင့္လဲလုိ႕ ကြ်န္ေတာ္က ေမးလုိက္ေတာ့ စ လုံးမွာက အခုေနာက္ပုိင္း အလုပ္ေတြက မရေတာ့ဘူး... အလုပ္ရဖုိ႕ အင္မတန္ ခက္ခဲတယ္တဲ့။ ျမန္မာလူမ်ဳိး စ လုံးမွာ ၾကီးပ်င္းေနတာကလည္း အထူးအစမ္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ လူဦးေရ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြ ရွိလာပါတယ္။ အခုေနာက္ပုိင္း စကၤာပူမွာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ေတာင္ ခံယူခုိင္းေနၾကတယ္။ စေရာက္ခါစ ျမန္မာေတြအတြက္ အခက္အခဲက စ လုံးက အလုပ္ပုိင္ရွင္ေတြက အလုပ္မခန္႕ႏုိင္တဲ့ ကိစၥပဲ။ အလုပ္မရလုိ႕ မျပန္ခ်င္ဘူးေလ။ ကုိယ့္အရည္အခ်င္းကုိေတာ့ ကုိယ္သိတယ္... ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မျပန္ခ်င္ေတာ့ လခကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ယူပါမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္မ်ဳိးေတြနဲ႕ အလုပ္ေလွ်ာက္ၾကတယ္။ စကၤာပူက လူတစ္ေယာက္ ေျပာဖူးတယ္... သူတုိ႕စေရာက္တုန္းက ျမန္မာလူမ်ဳိး ဘြဲ႕ရျပီး ကြ်မ္းက်င္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႕ တတ္ထားျပီး သူေတြသည္ အနည္းဆုံး ၁၈၀၀ ေဒၚလာေလာက္ ရပါတယ္တဲ့။ အခုေနာက္ပုိင္း ျမန္မာေတြ ဘယ္ေလာက္နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနၾကလဲ သိလားဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း မသိလုိ႕ ေျပာျပပါအုံးဆုိေတာ့ သူကေျပာပါတယ္... ၁၀၀၀ နဲ႕ ၁၂၀၀ ေဒၚလာ ၾကားထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိ ၁၀၀၀ ေဒၚလာနဲ႕ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာေတြေတာင္ ရွိတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ပုိက္ဆံရတာ မရတာထက္ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ အရည္အခ်င္းေတြ ခ်ပစ္လုိက္တာပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကီးက လုပ္လုိက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ခ်ပစ္ၾကတာ။ ကဲ...ဘယ္သူ႕ကုိ အျပစ္တင္ ေနဦးမွာလဲ...

ေနာက္တစ္ခ်က္ ရွိပါေသးတယ္... ဒါကကြ်န္ေတာ္နဲ႕ သိပ္မဆုိင္ပါဘူး... လူမႈေရး ျပႆနာေတြပါ။ အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဆႏၵအေလွ်ာက္ ကုိယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ၾကဳိက္ခ်င္သူကုိၾကဳိက္ ခ်စ္ခ်င္သူကုိ ခ်စ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ကုိ ၾကည့္မရဘူး... တပ္မေတာ္မေကာင္းဘူး တပ္မေတာ္ကုိ မုန္းတယ္ ဟုေၾကြးေၾကာ္သံ ၾကားလုိက္ရပါတယ္။ မ်ားမၾကာခင္မွာပဲ သူ႕ေနာက္ေၾကာင္းေလး လုိက္မိတဲ့အခါ ထြက္လာတဲ့ သတင္းေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မႈထမ္းေနတဲ့ တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္နဲ႕ ရည္းစားျဖစ္ေနတယ္တဲ့။ ေန႕မအား ညမနား စကားေတြ ေျပာေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက စုတ္ျပတ္သတ္ေနတာပဲ... ဒါက ရွင္တုိ႕ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ဆုိရင္ ကုိယ္ၾကဳိက္ေနတဲ့ လူကတပ္မေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ေခတ္ပညာတတ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ သိသင့္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္ရင္လည္း လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ေနျပီးေတာ့ ေျပာပါ။ မခ်စ္ပဲေနႏုိင္ရင္ မပတ္သတ္ၾကနဲ႕ေပါ့ဗ်ာ။

လူတုိင္းသည္ ကုိယ့္အမ်ဳိးထိရင္ ဘယ္သူမွ မခံခ်င္ၾကဘူး။ လူမႈေရးနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ အခ်စ္ေရးနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေရာမယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႕အတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သလုိ တရားနည္းလမ္းလည္း မက်ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ မေကာင္းေၾကာင္း လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး ထမင္းစားရေနေသာ လူမ်ားလည္း စဥ္းစားၾကပါ ခင္ဗ်ားတုိ႕ရဲ႕ အမ်ဳိးေတြထဲက မိန္းကေလးေတြက ဘယ္သူနဲ႕ ခ်စ္သူျဖစ္ေနသလဲ ဆုိတာကုိေပါ့။ ေတာ္ၾကာ ကုိယ္ကေတာ့ မသိပဲ ေျပာခ်င္တုိင္းေျပာ ေစာ္ကားခ်င္တုိင္း ေစာ္ကားျပီးမွ ကုိယ္ႏွမ ကုိယ့္အစ္မေတြက ကုိကုိ၊ ေမာင္ေမာင္ ဆုိျပီး ခင္ဗ်ားတုိ႕ မုန္းတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ခ်စ္မိေနမွာ ဆုိးလုိ႕ သတိေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ စစ္သားဘ၀ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႕ တစ္ခ်ိန္မွာ နားလည္လာမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ ျပည္သူေတြကုိ ႏွိပ္စက္ဖုိ႕အတြက္ တပ္မေတာ္သား ျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြသည္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြပါပဲ။ တာ၀န္ဆုိတာကုိ ထမ္းေဆာင္တာျခင္း မတူေသးသေရြ႕၊ တစ္ေန႕ တပ္မေတာ္သား ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႕ နားလည္လာမွာပါ။ တစ္ခုပဲ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ေပးျပီးတဲ့ေနာက္မွာ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ကုိ ေသခ်ာကုိင္တြယ္ဖုိ႕ အတြက္ပါ။ ဒီစနစ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြ အားလုံးနားလည္မႈေတြ ရွိလာျပီး ေနာင္အနာဂတ္မွာ ဒီထက္တုိးတက္လာျပီး ပုိမုိစည္းလုံးညီညြတ္လာႏုိင္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


ေနာက္တစ္ခ်က္က တပ္မေတာ္သားတုိင္း ျပည္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္... ျပည္သူတုိင္း တပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္ မျဖစ္ဖူးဘူး။ ဘယ္လုိ ဒုကၡ ဘယ္လုိဆင္းရဲ အားလုံးကုိ ရင္ဆုိင္ဖူးပါတယ္။ အတုိင္းတာ တစ္ခုအထိေတာ့ ခံဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္ထဲ၀င္လုိ႕ ခ်မ္းသာမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူမရွိေတာ့ဘူး။ ေသခ်င္ေသမယ္၊ ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြ ျပတ္ခ်င္ျပတ္မယ္... အိမ္ကမိန္းမ မုဆုိးမ ဘယ္ခ်ိန္ျဖစ္မလဲ၊ အေဖမဲ့တဲ့ သားသမီး ဘယ္ခ်ိန္ျဖစ္မလဲ ဆုိတာကုိ တပ္မေတာ္သားေတြ ထမ္းထားၾကတာပါ။ ဒါဟာ ဘာအတြက္မွ မဟုတ္ဘူး... တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္လုိ႕ပဲ...။ အခု စာေရးသူအေနျဖင့္ ေရးေနတယ္ဆုိတာလည္း ဘယ္သူမွ တာ၀န္ေပးထားတာ မရွိဘူး။ ကုိယ့္ထမင္း ကုိယ္စားျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ျပည္သူအတြက္ တပ္မေတာ္အတြက္ အလုပ္ေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္အလုပ္ရွင္သည္ ကုိယ့္ထမင္းရွင္ပဲ သစၥာတရားကုိ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။

ကုိယ့္ႏုိင္ငံသိကၡာ က်ေစတဲ့ အျပဳအမႈ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ အေနျဖင့္ ေရွာင္က်ဥ္ျပီး ျမွင့္တင္ဖုိ႕ အတြက္ အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးဆုိတာ ဘယ္ႏုိင္ငံေရာက္ေရာက္ ၀င့္ၾကြားစြာ ေနႏုိင္ရမယ္။ ျမန္မာအေၾကာင္းကုိ ဂုဏ္ယူစြာေျပာႏုိင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါလုိ႕ တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Come to Myanmar ဆုိတဲ့ သီခ်င္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ လူမ်ဳိးေတြအတြက္ အားတက္ေစတဲ့ သီခ်င္းေလးေတြပါ... ဒီသီခ်င္းေတြ နားေထာင္လုိက္ရရင္ ၾကည္ႏႈးျပီး ကုိယ့္နုိင္ငံကုိ အထင္ၾကီး ေလးစားတတ္လာျပီး... လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြသည္လည္း ျမွင့္မားလာလိမ့္မယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ပါရေစ...။

အေရာက္သာလွမ္းလာခဲ့ပါ ျမန္မာျပည္Come to MyanmarCome to Myanmar(English)


NPNGMMP
Sunday, November 21, 2010

သူေကာင္းခဲ့ရင္ သူ႕ကုိကြ်န္ေတာ္ေလးစားမွာပါ

အရမ္းၾကဳိက္လြန္းလုိ႕ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးရတာပါ။ ေရးတတ္ပါေပတဲ့ စာေရးသူ ကုိေမာင္ေရ... အကယ္၍ ဆုိတာနဲ႕တင္ ဘ၀တစ္ခုလုံး ပါ၀င္သြားတယ္ဗ်ာ... ဘာလုပ္ေပးခဲ့လုိ႕ သူပါပဲလုိ႕ ျဖစ္ေနရတာလဲ... လူေတြကေရာ သူဟုတ္ပါတယ္လုိ႕ ဘာလုိ႕ေအာ္ေနၾကတာလဲ... လိမ္ေနတယ္၊ ညာေနတယ္လုိ႕ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္ရဲ႕ အက်ဳိးခံစားမႈေတြ ျဖစ္လာမွာကုိ စဥ္းစားထားေပါ့။


ေဒၚစုကိစၥနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး အခုတေလာ ၾကားသိေနရတာေတြက သတင္းဆုိးေတြပဲ။ ေဒၚစု ေျပာလုိက္တဲ့ စကားေတြသည္ ေသြးခြဲတဲ့ စကား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဆူပူေအာင္လုပ္ေနတဲ့ စကား၊ အထက္လူၾကီးေတြကုိ ပုန္ကန္ေနတဲ့စကား၊ ပုန္ကန္လာခ်င္ေအာင္ ျပည္သူေတြကုိ စည္းရုံးေနတဲ့စကား၊ ျပည္သူေတြ ေပးထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေျဖကုိ မမွန္ကန္ဟုဆုိသည့္ စကား၊ ျပည္သူကုိ မေလးစားျခင္း ျပည္သူကုိခ်စ္သည္ဟု ပါးစပ္ေျပာျပီး သူ႕ျပည္သူ (လာနားမေထာင္သည့္လူ)၊ ငါ့ျပည္သူ (လာနားေထာင္သည့္လူ) ဟု ႏွစ္ပုိင္းခြဲျပီး ရန္ေဆာင္ေစခ်င္သည့္ စကား၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲသည့္စကား၊ သူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္ခုိင္ျဖဳိး အသင္း၀င္ထားေသာ အဖြဲ႕စည္းမ်ားကုိ ခုိက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ေစေသာ စကားမ်ားသာ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း ေျပာေနတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ထုိအခ်က္အား ေထာက္ခံေသာ အခ်က္မွာ အားေမြးထားၾက (ခႏၶာကုိယ္အားေရာ)ဟု ခဏခဏ မွာေလ့ရွိတာ လူတုိင္းအသိ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒုကၡႏွင့္ဘ၀ကုိ လွလွပပ ခံစားေစခ်င္ၾကတယ္နဲ႕ တူပါတယ္။


သေဘာထားမတူတုိင္း ရန္သူလုိ႕ သတ္မွတ္လုိ႕ မရတာကုိ ေဒၚစုအသက္အရြယ္နဲ႕ဆုိ သိသင့္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက အင္တာနက္မွာ ေန႕တုိင္း ျမင္ေတြ႕ေနရတာ မခြ်င္းမခ်န္ပဲ ေဒၚစုရဲ႕ သတင္းေတြပါပဲ။ ေနလုိ႕ထုိင္လုိ႕ေတာ့ ေကာင္းေနမယ့္ ပုံေပါက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ မုိက္ေလးကုိင္ျပီး ဒါလုပ္ၾကမယ္ ဟုိေန႕ျဖစ္မယ္၊ ဒီေန႕ျဖစ္မယ္၊ ေအာက္ကလူေတြကလည္း ျပန္ေအာ္ၾကတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးက ပုိသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးလုိ႕ သတ္မွတ္ ေနရတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ လူမ်ဳိးေတြ အတြက္နစ္နာတယ္။ ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္က အလကားလားဗ်ာ... အတုယူသင့္တာကုိ ယူတယ္ဆုိရင္ မယူသင့္တာကုိေရာ မေဖာ္ထုတ္တတ္ၾကဘူးလား။ ခြင့္လြတ္လုိ႕ ရတဲ့အမွားမ်ဳိးကုိ ခြင့္လြတ္ႏုိင္တယ္။ ခြင့္လြတ္လုိ႕ မရတဲ့အမွားေတြကုိ လစ္လွ်ဴရႈျပီး အျပစ္မရွိသလုိ အမွားမရွိလုိ ျပည္သူေရွ႕မွာ ဟန္ေရးျပ လုပ္ေနရင္ေတာ့ နားလည္ေပးလုိ႕ ရမယ္မထင္ပါဘူး။ ဦးေႏွာက္မရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္လုိ႕ မဆုိလုိခ်င္ပါဘူး။ သိမ္းသြင္းခံရတယ္လုိ႕ပဲ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ လမ္းၾကဳံရင္ တစ္ခုေလာက္ ေမးၾကည့္လုိက္ပါအုံး... ေဒၚစုကုိ သေဘာမက်တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢဳိလ္ေတြ အျခားပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ က်န္ေနေသးတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြႏွင့္ ဘယ္ဘက္မွမလုိက္တဲ့ ျပည္သူေတြကေရာ ဘယ္လုိေနေပးရမွာလဲ... ေထာက္ခံပါတယ္လုိ႕ ေအာ္ေပးရမွာလား... ေဒၚစုလုိ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္နဲ႕ အိမ္ေထာင္မက်ထားေတာ့လည္း ေထာက္ခံေပးဖုိ႕ ခက္မွာေပါ့... ဒီခံစားခ်က္ေတြကုိ ေဒၚစုပဲ နားလည္ဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚစုကုိ ေလးစားတယ္၊ အားက်တယ္ဆုိတဲ့ လူေတြက ဒီအခ်က္ေတြ ျဖစ္ႏုိင္မယ္...။


အခုျဖစ္ေနတာကုိ ေျပာရရင္ ျပည္သူေတြက ဘုန္းၾကီးေဟာတဲ့ တရားေတြထက္ ေဒၚစုေျပာမယ့္ စကားေတြကုိ အေလးထားေနသလုိပဲ။ တကယ္ေတာ့ မ်ဥ္းျပဳိင္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႕ ယူဆႏုိင္တယ္။ တကယ့္ ၀ိနည္းနဲ႕ညီတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြသည္ ေအးခ်မ္းမႈကုိပဲ ရွာၾကတယ္။ တရားရဖုိ႕သာ တရားျပၾက၏။ ထုိ႕အျပင္ ဆုိးသြမ္းမုိက္ရုိင္း လာမည့္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြကုိလည္း အလုိမရွိၾကပါဘူး။ တုိင္းျပည္ၾကီး ေအးခ်မ္းေနတာကုိပဲ လုိလားၾကတယ္။ ေဒၚစုစကားေျပာတာကုိ လုိက္နားေထာင္တဲ့အတြက္ အလုပ္ပ်က္အကုိင္ပ်က္တယ္။ အိမ္မွာဟင္းခ်က္ေနတာ ႏုိင္ငံေရးဆုိမွေတာ့ အလုပ္ပ်က္အကုိင္ပ်က္ လုပ္ေနတာလဲ ႏုိင္ငံေရးပဲေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္မွာရပ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကုိေတာ့ သနားတယ္ဗ်ာ... ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ပူေလာင္ေနလုိ႕ပဲ... မယုံရင္ေသခ်ာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ... ဘာေျပာေျပာ ေအာ္ေနရတယ္... မၾကားတဲ့လူကလည္း ေလွ်ာက္ေအာ္တယ္... တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္နဲ႕ စည္းစနစ္ကုိ မရွိဘူး။ ျပီးေတာ့ ေနကပူ၊ လူေတြက ပူးကပ္ေနမွေတာ့ ပူေလာင္ျပီးေပါ့... ဒါအျပင္ က်န္းမာေရးကုိပါ ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕လုိ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ ဘာလုပ္ေနတာလဲ စဥ္းစားပါ။ လူတုိင္းကုိယ္လုပ္တာသည္ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ေနသလား... စား၀တ္ေနေရး ထိခုိက္ေနသလား... ဘာသာကုိ ထိခုိက္ေနလား... ဒါမွမဟုတ္ သာသနာျပန္႕ပြားဖုိ႕ လုပ္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ စကားေတြကုိ ပယ္ရွားေနျပီးလားဆုိတာကုိ ေသခ်ာစဥ္းစားဖုိ႕ လုိအပ္လာပါျပီး။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္တာလား... ဒီမုိကေရစီကုိ ခ်စ္တာလား... ဒီမုိကေရစီရဲ႕ မိခင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တာလား... ဒီမုိကေရစီ ေနာက္ကအက်ဳိးဆက္ကုိ ခံစားခ်င္ေနတာလား... ဒါေတြကုိေတာ့ ေတြးေခၚတတ္သူတုိင္း သိႏုိင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။


အေကာင္းဆုံး စကားကုိ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ေဒၚစုဥာဏ္သိပ္ေကာင္းလုိ႕ သိပ္ေတာ္လုိ႕ သူလုိလားတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ရသြားတယ္ပဲ ထားပါအုံး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သာသနာျပန္႕ပြားေအာင္ တရားျပေနတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြ... ခင္ဗ်ားတုိ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကုိ ယဥ္းေက်းလိမၼာလာေအာင္ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေလာက္ ဘာေက်းဇူးမွ မၾကီးမားပါဘူး။ အဲဒီတန္ဖုိးနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး ေတြးေတာၾကစမ္းပါ။ ပညာတတ္တယ္ဆုိတာ ကုိယ္ပုိင္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္တဲ့ ဥာဏ္ရွိရတယ္။ ေတြးေခၚတတ္ရမွာက ေဒၚစုတစ္ေယာက္ထဲ ဒီမုိကေရစီကုိ လုပ္ႏုိင္တာမဟုတ္သလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရတစ္ခုထဲနဲ႕လည္း လုပ္လုိ႕မရဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ ဒီမုိကေရစီကုိ တက္ညီလက္ညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႕ပဲ လုိအပ္တယ္။ တကယ္လုိ႕ ေဒၚစုျဖစ္ခ်င္စိတ္ အရမ္းရွိေနတယ္ဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ၾကိမ္(၄)ႏွစ္ကုိ ေစာင့္ေပါ့ဗ်ာ။ တစ္ခ်ဳိ႕ေဒၚစုကုိ လုိလားတဲ့ ျပည္သူေတြက လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စနစ္ကုိ နားမလည္ၾကဘူး။ ေဒၚစုေျပာတာကုိ ပါးစပ္အေဟာင္းသာနဲ႕ ေစာင့္ေနၾကရတာ။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ခုေလာက္ေတာ့ ေျပာပါရေစ... အဲဒါက ဘာကုိေလးစားလုိ႕ ေလးစားရမွန္း မသိတဲ့ အျဖစ္ဆုိးေတြက ကင္းေ၀းႏုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြလည္း ျဖစ္ဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။

"စကားမ်ားစြာေျပာဆုိတုိင္းလည္း ပညာရွိမျဖစ္ႏုိင္

ေဘးရန္မရွိ ရန္မလာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းကြာေသာသူကုိ

ပညာရွိဟူ၍ ေခၚဆုိအပ္၏"

္္ေအာက္တြင္ Facebook မွ တဆင့္ ေတြ႕ရွိေသာ အကယ္၍ ဆုိတဲ့ စာသားေလးေတြကုိ ၾကဳိက္လုိ႕ စာဖတ္သူေတြ သိရွိေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ သူေရးထားတာေတြက အခ်က္အလက္ ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေရးတဲ့အေၾကာင္းအရာေလးနဲ႕ တုိက္ဆုိင္သြားတာေပါ့။ ေအာက္က ကဗ်ာေရးသူကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စာေရးစရာ နာမည္က
Maung
အကယ္၍.

အကယ္၍....
ေဒၚစုသည္
အမ်ိဳးအႏြယ္ကို
ေစာင့္ထိမ္းခဲ့ရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
ျမန္မာျပည္ကို
တကယ္ခ်စ္ခဲ့ရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
အစ္ကို
အရင္းကို
အစ္ကိုၾကီး
အဖအရာ
ထားရမွန္းသိခဲ့ရင္...

အကယ္၍..
ေဒၚစုသည္
သၾကား နဲ႕
ဆား
အေရာင္တူေသာ္လည္း
အရည္အေသြး မတူပါလား..ဆိုတာကို
ခြဲခြဲ ျခားျခား
နားလည္ခဲ့ရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
ဘ၀ မေမ့
ဘ၀င္
မျမင့္ခဲ့ရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
လူမိ်ဳးျခား
ဘာသာျခားနဲ႕
အိမ္ေထာင္ မျပဳခဲ့ရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
မိဘ
မ်ိဳးရုိး
အစဥ္အလာကို
သစၥာ
မေဖာက္ခဲ့ရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
ေစာင့္ေလ
မိ်ဳးႏြယ္
၀ံသာႏုရကၡိတ
ဗုဒၶအဆုံးအမကို
လိုက္နာ
က်င့္သုံးႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္...

အကယ္၍..
ေဒၚစုသည္
ျပည္ပအားကိုး
ပုဆိန္ရုိး
ဘ၀
မေရာက္ခဲ့ရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
အလုံးစုံ ပိတ္ဆို႕ေရး
အလုံးစုံ ပ်က္သုံးေရး
အလုံးစုံ ဆန္ ့က်င္ေရး
အာဏာဟူသမွ် ဖီဆန္ေရး
တပ္မေတာ္အား
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး ဆိုတဲ့
အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားက

စြန္႕လႊတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္....

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
ဆုေပါင္းမ်ားစြာကို
စုအေၾကာင္းတရားပါ..ဆိုျပီး
ေအာက္ေျခမလြတ္ခဲ့ရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
ျမန္မာစကားေျပာ
ျမန္မာအစားအစာေတြကို စား
ျမန္မာ့ေလကို ရွဴ
ျမန္မာ အ၀တ္အထည္ေတြ
၀တ္ထားသေလာက္
ျမန္မာစိတ္ရွိျပီး
ျမန္မာအေၾကာင္းကို
အမွန္အတိုင္း သိခဲ့ရင္...

အကယ္၍..
ေဒၚစုသည္
လူမ်ိဳးျခား
ဘာသာျခား
တိုင္းတစ္ပါးသားတို႕ရဲ႕ရင္ခြင္
ကာမဂုဏ္ ယစ္ပလႅင္မွာ
ဘ၀ကို..
အမိ်ဳးကို..
အေသြး
အသားကို..
အစဥ္အလာေကာင္းေတြကို..
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳကို..
အဆုံးရွဴံး မခံခဲ့ဘူးဆိုရင္...

အကယ္၍..
ေဒၚစုသည္
ႏိုင္ငံေတာ္ အဏာကို
ျဖတ္လမ္းက
မလိုက္ခဲ့မိရင္....

အကယ္၍..
ေဒၚစုသည္
မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ နဲ႕
အတူလက္တြဲ
ခဲ့မယ္ဆိုရင္...

အကယ္၍...
ေဒၚစုသည္
"ျပည့္အင္အားသည္
ျပည္တြင္းမွာသာ
ရွိသည္"
ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ နားလည္ခဲ့ရင္...

အကယ္၍
...
ေဒၚစုသည္
"ေဘးေျပာတာကို မယုံဘဲ
ေသြးေျပာတာကို
ယုံခဲ့ရင္"

ခုေတာ့ ေရႊျမန္မာေပါင္းတို ့ေရ...
သရဖူကိုသာ
ေဆာင္းၾကေပေတာ့
၂၀၁၀ မွာေပါ့..

ဒါေၾကာင့္...
ေရႊခ်စ္ေပမယ့္
ေနရစ္ေတာ့
တစ္ျပည္သူ မေရႊထား
ေဒၚစု Aris ရယ္ဗ်ား ....
******************

NPNGMMP

ကုိယ္အကုသုိလ္လုပ္တုိင္း သူတပါးေတြပါ မေခၚပါနဲ႕ (သုိ႕မဟုတ္) သူတပါးမေကာင္းတာလုပ္တုိင္း ကုိယ္မပါ၀င္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါ

ေလာကက်က္သေရဆုိတာ လူေတြအေပၚမွာသာ မႈတည္ေနတာပါ... သက္ၾကီးရြယ္အုိ မေျပာနဲ႕ ကုိယ့္ထက္ တစ္ရက္ၾကီး တစ္ႏွစ္ၾကီး အသက္၊၀ါ ၾကီးရင့္သူ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ေလးစားလြန္းတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားကုိ ယုတ္ညံ့ေသာ ပုံမ်ားျဖင့္ ယုတ္မာမုိက္ရုိင္းျပီး ညစ္ညမ္းေသာပုံမ်ား၊ လူျမင္မေကာင္းေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ဆဲဆုိတတ္ၾကေလသည္။ အဲဒါသည္ အပၸာယ္လားမည္ သူမ်ားလုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာေတြ အမ်ားစုသည္ ဤသုိ႕လုပ္ျခင္းကုိ အားေပးအားေျမာက္ လုပ္ေနတတ္ၾကသည္။ ဘုရားတရားမသိ၊ မုိက္မဲျခင္း စားသုံးတတ္သူေတြကုိ ကူညီေပးသျဖင့္ မေကာင္းမႈကုိ မသိမသာ က်ဴးလြန္မိေနၾကတာပါ။ ဆင္ျခင္သင့္တာေတြကုိ အခုသိရင္ ျပင္ဆင္ၾကပါ။

လူၾကီးသည္ လူၾကီးပါပဲ … ထုိကဲ့သုိ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ညစ္ညမ္းပုံမ်ားႏွင့္ ျဖတ္ညုပ္ကပ္လုပ္ရင္ ဘယ္လုိ လုပ္ၾကမလဲ... နံပါတ္(၁) သူ႕မိသားစု ခံႏုိင္မလား… နံပါတ္(၂) သူႏွင့္ပတ္သတ္ရာ ပတ္သတ္ေၾကာင္း လူမ်ား ေက်နပ္ႏုိင္မလား ဒီႏွစ္ခ်က္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေတြက စဥ္းစားမိသည္ အဲလုိပဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲေတြကုိ ယုတ္မာရုိင္းစုိင္းမယ့္ အခ်ိန္မွာဒါမ်ဳိး ႏုိင္ငံေ၇းသမားေတြမွာ စိတ္ကူးမရွိၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယုတ္မာရုိင္းစုိင္း ၾကတယ္။ အင္တာနက္မွာ ၾကဳိက္သလုိ ရွာၾကည့္ႏုိင္တယ္။ မိန္းကေလးေတြ အေနျဖင့္ ၾကည့္ရႈဖုိ႕ေတာင္ မတန္ဘူး။ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြပဲ မုိက္ရုိင္းထားတာ။ ေပၚတင္ ရုိင္းထားၾကတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ တုိင္းျပည္အၾကီးအကဲေတြနဲ႕ မႏႈိင္းယွဥ္သင့္ပါဘူး။ သူ႕အေၾကာင္းနဲ႕သူပါပဲ။ သူ႕တုိ႕ေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ ဘယ္သူမွ သူတုိ႕ေလာက္ မသိၾကဘူး။

လူေတြက ၀ါဒျဖန္႕ၾကတယ္… တပ္မေတာ္က ရုိင္းစုိင္းတယ္တဲ့ ရုိင္းစုိင္းမယ္ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုံေတြ ရစရာေတာင္ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူေတြ ရုိင္းစုိင္းေနၾကသလဲ လုိက္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရုရွားမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ စစ္ဗုိလ္ေတြ ဓာတ္ပုံတင္တာကုိ လုိက္ေခ်ာင္းေနတတ္ၾကတယ္။ ျပီးရင္ ဓာတ္ပုံကုိယူတယ္… ျဖတ္ညုပ္ကပ္ လုပ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းကုိ အမွားေရးတယ္။ အင္မတန္ ယုတ္ညံလြန္းပါတယ္။ ဒါေတြကုိ မသိတဲ့လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ အဟုတ္ေတြ ထင္သြားတတ္ၾကတယ္။ အခုလုိသိသြားျပီးရင္ေတာ့ အားလုံး နားလည္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ အမွန္တရားေတြကုိ ေျပာျပေနတာပါ။ ဒီစာဖတ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီလူေတြအတြက္ေတာ့ အထိနာခ်င္ နာလိမ့္မယ္။ ဆဲခ်င္ဆဲလိမ့္ပါမယ္… ဒါေပမယ့္ သူတုိ႕ပဲ အကုသုိလ္ရၾကမွာပါ။ ကုသုိလ္နဲ႕ အကုသုိလ္တရားလည္း ေကာင္းေကာင္း သိၾကမယ့္ပုံ မေပၚပါဘူး…

အမွန္တကယ္ေျပာရရင္ ရုိင္းစုိင္းတယ္လုိ႕ ေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြက စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္ပါတယ္။ သူတုိ႕လုပ္သလုိမ်ဳိး လုပ္ဖုိ႕အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္က စိတ္ကူးေတာင္ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ ရုိေသသလဲ... ေမတၱာတရား ဘယ္သူက ပုိသလဲဆုိတာ သိႏုိင္တယ္။ ဘယ္သူေတြက ပုိယဥ္းေက်းသလဲဆုိတာ ေျပာစရာလုိမယ္ မထင္ပါဘူး... ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက ကုိယ့္အေဖေလာက္ရွိတဲ့ လူကုိမရုိမေသ မေလးမစားတဲ့အျပင္ မႏႈိင္းေကာင္းစရာေတြနဲ႕ ခုိင္းႏႈိင္းသူေတြကုိ အားေပးအားေျမာက္ လုပ္ၾကတယ္... ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ဆုိတာ ေျပာဖုိ႕ေတာင္ မလုိဘူး... ဗုဒၶက အဲလုိမလုပ္ခုိင္းခဲ့ဘူး။

ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားစျဖစ္ခါစတုန္းက ေဟာခဲ့တဲ့ တရားသည္ အစြန္းႏွစ္ဘက္ကုိ လြတ္ေအာင္ ေလွ်ာက္ျပီး အလယ္လမ္းကုိ ေရြးခုိင္းခဲ့တာပဲ...။ လူေတြဗ်ာ... ေတာ္ေတာ္ကုိ မုန္းဖုိ႕ေကာင္းပါတယ္... ကုိယ္ခ်င္းစာ တရားလုံး၀ကုိ မရွိၾကဘူး... အတုိက္အခံ အခ်င္းခ်င္းပဲ အဲလုိေအာက္တန္းက်ျပီး လူၾကီးတစ္ေယာက္ကုိ လုပ္လုိက္လုိ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး ေျပာင္းလဲသြားမွာလား... မိန္းမအဂၤါေတြ ေယာကၤ်ားအဂၤါေတြနဲ႕ ရုပ္ဖ်က္မွ ကုိယ္လုိခ်င္တာရတာလား... ဗုဒၶဘာသာကုိ အေရာင္ခ်ယ္ေနတဲ့ လူေတြပဲ။ ျမန္မာေတြ သတိထားၾကပါ... ႏုိင္ငံေရးေတြထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိပါ စနစ္တက် ဖ်က္စီးလာၾကျပီး... လူတစ္ေယာက္ကုိ မေက်နပ္တာနဲ႕ ဗုဒၶကုိ ခုတုံးလုပ္ျပီး ေစာ္ကားလာတာကုိပါ လက္ခံတတ္လာၾကျပီးေနာ္... ေယာင္ျပီး လုပ္ေနတဲ့ လူေတြ စဥ္းစားၾကပါ။ ဓမၼနဲ႕ယွဥ္ပါ။

ဓမၼသည္ ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမပဲ ရန္ကုိရန္ျခင္း မတုံ႕ျပန္ခုိင္းခဲ့ပါဘူး ေမတၱာထားဖုိ႕ကုိသာ ေျပာခဲ့တာပါ... ရွင္းရွင္းေလး ေတြးၾကည့္လုိ႕ရပါတယ္။ ရန္ျဖစ္တာသည္ ေကာင္းလား မေကာင္းလား မေကာင္းဘူးဆုိရင္ ဒါဟာ အကုသုိလ္ပဲျဖစ္တယ္။ အကုသုိလ္ဆုိတာ လုပ္ရမွာလား မလုပ္ရဘူးလား... အားေပးသင့္လား အားမေပးသင့္ဘူးလား ဆုိတာကုိ ေသခ်ာစဥ္းစား ေစခ်င္တယ္။ မသိလုိ႕ လုပ္လုိက္ေပမယ့္... ဘာသာတရားကုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ကုိယ္တုိင္ ေစာ္ကားေနၾကျခင္းပဲ ျဖစ္လာရတယ္... တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကံ၊ဥာဏ္၊၀ိရိယ ထဲက ဥာဏ္ကုိသုံးျပီး အလုပ္လုပ္ၾကပါ... မေကာင္းမႈသည္ လုပ္ရတာ လြယ္ကူပါသည္။ ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဘာမွမေတာ္ဘူး ျမင္ေတာင္မျမင္ဖူးဘူး.... ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္အေဖ ကုိယ့္ဦးေလး ကုိယ့္အဘုိးလုိ ေနရာမ်ဳိး ထားျပီး ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ရမည္။ ထုိ႕အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဘာမွမေတာ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဤကဲ့သုိ႕ အေမ၊ အေဒၚ၊ အဘြားေနရာေလာက္ ထားျပီး စဥ္းစားၾကည့္တဲ့ အခါ ယုတ္ညံ့တဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ခ်င္စရာ မရွိဘူး... ဒါဟာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားပါပဲ...

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးျဖစ္လုိ႕ သူ႕ကုိေလးစားရမယ္လုိ႕လည္း စိတ္ထဲမွာမရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္သာမာန္ လူတစ္ေယာက္လုိ႕ပဲ ျမင္ပါတယ္။ မေက်နပ္တဲ့ အရာတစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္သည္ ဘာသာျခားကုိ ယူတာ မေကာင္းဘူး ဆုိတာကုိေတာ့ ဟုိတေလာက တရားထဲမွာ နာဖူးပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အခုခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သမာအာဇီ၀လုပ္စားတဲ့ ဆုိဒ္ကားသမားျဖစ္ျဖစ္ ယူထားရင္ေတာင္ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံႏုိင္တယ္။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕လုိ အမ်ဳိးခ်စ္တဲ့လူေတြအတြက္ အဲဒါက စိတ္ထဲမွာ ခုေနတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိေတာ့ အစဥ္အျမဲ ေလးစားလွ်က္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ကုိ အေရာင္ေမွးမွိန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ မွန္သမွ်ကုိ ကြ်န္ေတာ္မုန္းပါတယ္။ ဒါဟာဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ခ်စ္လုိ႕ပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ခ်စ္လြန္းလုိ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သမီး လုပ္သမွ် ေျပာသမွ်ကုိ ဇြတ္ယုံတတ္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိး ဗုဒၶ၀င္တစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္ျပီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီရေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိတာက ယုံၾကည္မႈ အားနည္းေနပါတယ္။ မသိလုိ႕ တစ္ခုပဲ ေမးပါရေစ… ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီရေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္ပဲ လုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ထားၾကလား။ အဲဒါဆုိရင္ ထပ္ေမးလုိက္ခ်င္ေသးတယ္… ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီရဖုိ႕ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႕ ပါပါသလား… ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသား ကေလးႏွစ္ေယာက္ ေမြးထားရမယ္လုိ႕ ျပည္သူေတြက အမိန္႕ေပးထားတာလား… ဒါကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူေတြရဲ႕ အထိန္းအသိမ္းကုိပဲ ခံမယ္လုိ႕ေျပာထားလုိ႕ပါ…။ ျပည္သူကပဲ ထိန္းသိမ္းလုိ႕ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႕ ယူလုိက္ရသလုိပါပဲဗ်ာ…။ အထင္လည္းမၾကီးပါဘူး အထင္လည္းမေသးပါဘူး… ဒါေပမယ့္ ေလးစားမႈ မရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထက္ ျမန္မာလူမ်ဳိး စစ္စစ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနလုိ႕ပါပဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုိပဲ ဗုဒၶဘာသာပါ… တုိင္းတပါးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ အထင္မၾကီးတဲ့လူမ်ဳိးပါ။ တစ္ခုပဲ ေသခ်ာသိခ်င္ပါတယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ခ်ဳိးနိမ္ျပီး ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ျမန္မာေတြ မုန္းတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ကုိ ဘာလုိ႕ လက္ထက္ရတာလဲ… ျမင့္ျမတ္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးနဲ႕ ဗုဒၶဘာသာကုိ အထင္မၾကီးတာလား… ဘာသေဘာလဲ ဆုိတာေလးေတာ့ သိဖုိ႕ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ကုိ အထင္မၾကီးရင္ ေနပါ အထင္ေသးျခင္း၊ ျပစ္မွားျခင္းမ်ားသည္ သေဘာထား ေသးသိမ္းသူမ်ား ယုတ္ညံ့သူမ်ား အသိဥာဏ္ႏုံ႕ခ်ာသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘုမသိဘမသိ ဦးသန္းေရႊကုိ မေက်နပ္တုိင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မေက်နပ္ၾကတုိင္း နစ္နာေအာင္ လုပ္ၾကတာဟာ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး... ဒီလုိလူေတြကုိ အားေပးေနတဲ့ သူေတြသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး...။ ကုိယ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ပုိင္ စဥ္းစားျပီး မပုတ္ခတ္ၾကပါနဲ႕... လူ႕ေဘာင္လူ႕ေလာကက ခ်မွတ္ထားတာတဲ့ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးၾကပါ။ ဘယ္သူအက်င့္ ျပတ္ျပတ္ ကုိယ္မျပတ္ဖုိ႕ကုိသာ ဦးစားေပး က်င့္ၾကံ ၾကပါလုိ႕ အၾကံေပးပါရေစ...။

NPNGMMP

 
RSS FeedRSS Subscription!
Follow me!Follow me!